E-FATURA HAKKINDA

 • 15.04.2019 tarihli yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’na göre; 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2019 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen ikinci yılın başından itibaren, elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçmek zorundadır. Detaylar için tıklayınız

e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç; tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı, ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

Son Tebliğe Göre e-Fatura Kullanım Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ ndan lisans alan mükellefler.Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,(b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

İlk Tebliğe Göre e-Fatura Kullanım Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

a) 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

b) 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına(ciro) sahip olanlar

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 • E-FATURA , E-ARŞİV , E-İRSALİYE Süreçleri Bilensoft ile hızlı ve güvenilir.
 • E-DEFTER
 • E-SMM , E-MM
 • Aynı gün E-İMZANIZ kapınızda

Why Work With Us

Satış Sonrası Destek

BİLENSOFT ile satın aldığınız hizmetlerde  uzman ekibimiz satış sonrası yaşanabilecek tüm sorunlarda yanınızda .. 0850 305 66 10 numaralı santral ile Haftanın 7 Günü Destek için bekliyor olacağız.

BİLENSOFT BURSA E-FATURA

E-FATURANIN FİRMALARA SAĞLADIĞI EŞSİZ AVANTAJLAR

” Firmaların e-fatura kullanmakla sağlayacakları tasarruflar sayılamayacak kadar çok. e-Faturanın en görünür avantajları arasında kâğıt faturadan kurtularak baskı, yazdırma, posta ve arşiv maliyetlerinin çok büyük ölçüde ortadan kaldırılması yer almaktadır.Esasında e-faturanın bu görünür avantajları asıl avantajlarının yanında çok küçük. En başta e-fatura işletmelerinize yönetimsel birçok avantaj sağlayacak.Nakit yönetiminiz kolaylaşacak ve aynı ölçüde hızlanacak. İşletmeniz üzerindeki hâkimiyetiniz daha da artacak. Her türlü faturaya artık anlık ulaşabileceksiniz.
İç denetim süreçlerinizi daha rahat gerçekleştirebileceksiniz.
Dış denetimdeki denetçilere veya ilgili kamu ve özel sektör kurumlarına, talep etmeleri halinde fatura hazırlamada karşı karşıya kaldığınız emek yoğun ve zaman alıcı iş yüklerinden çok büyük ölçüde e-faturaya geçiş ile birlikte kurtulacaksınız.

Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında işletmelerin başarısı biraz da sofistike bir tedarik zinciri oluşturmalarına bağlıdır. Farklı lokasyonlarda ki alıcılar ve satıcılar ile bunlar arasındaki iletişimin alabildiğine hızlı ve elbette düşük maliyetle sağlanması, günümüzün rekabetçi piyasa koşullarının bir gereğidir. İşte bu noktada e-fatura işletmelerin tedarik zincirinin tasarım ve yönetilmesinde kullanılabilecek en önemli araçlardan birisidir.

Evet, e-fatura işletmelerdeki tedarik zincirini kolaylaştıran en önemli elektronik uygulamalardan biri. Aynı zamanda tedarik zincirlerinde ki iş ve işlem süreçlerinin azaltılması, hızlandırılması ve gelecekte bu halkaya e-irsaliye gibi belgeler ile e-ödeme gibi süreçlerin de eklenmesi, hem işletmeler arasında hem de bir işletmenin kendi içerisinde müthiş bir sinerji oluşturacak. Diğer bir ifade ile e-fatura, işletmelerdeki dijital dönüşüm eko sisteminin ilk ve en önemli basamağıdır.

Bütün bunlarla beraber e-fatura özellikle küresel şirketlerle iş yapmanızın önünü daha fazla açacak elektronik bir uygulamadır. Zira bugün gittikçe artan bir şekilde çok uluslu şirketlerin uluslararası ticarette tedarikçilerine e-faturayı şart koştuklarını biliyoruz.
e-Faturanın dayandığı format ve standart ile işletmeler faturanın oluşturulup gönderilmesinde, alınmasında, kontrollerin yapılmasında, muhasebe kaydına dönüştürülmesinde ve gerekli analizlerin yapılmasında makineler arası (machine to machine) iletişim sağlar. Bu da faturalama süreçlerinde yaşanabilecek hataları minimize ederek verimlilik artışı sağlayacaktır.

Son yapılan bir araştırma (Billentis, 2013), e-faturanın hem alıcı hem de satıcı için oldukça yüksek bir tasarruf imkanı sağladığını göstermektedir: e-Fatura düzenlemek satıcı için kağıt faturaya göre % 57, alıcı için ise % 62 daha fazla tasarruf sağlamakta.Üstelik işletmeler e-fatura için yapmış oldukları harcamaları 6 ay ila 1,5 yıl arasında amorti etmekte ve toplamda cirolarının % 2’si oranında bir tasarrufta bulunmaktalar.

BULUT TEKNOLOJİSİ İLE “HAFİFLEMEK”

Piyasadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Bakanlığımız son yaptığı düzenlemelerle faturaların artık firmaların kendi bilgi işlem sistemlerinde değil, “bulut”tada tutulabilmesinin yolunu açtı. Bulut teknolojisi en kısa ve öz haliyle ifade etmek gerekirse, bilişim ihtiyaçlarının bir dış kaynaktan (outsourcing) hizmet olarak karşılanması. Firmalar ve şimdilerde bazı kamu kurumları kendi veri merkezlerinde yapmayı hedefledikleri her şeyi bir browser aracılığı ile erişerek kiraladıkları sanal ortamda yapmakta.

e-Faturanın bulutta tutulabilmesi imkanının sağlanması ile firmalar açısından çok ciddi bir maliyet avantajı da sağlanmış oldu. Böylece e-fatura ile sadece dünyamız daha da düzleşmiş olmayacak, aynı zamanda şirketlerimiz hem fiziki hem de ekonomik olarak geçmişle kıyaslanamayacak derecede daha da “hafiflemiş” olacaklar.

E-FATURANIN GELECEĞİ

Geçtiğimiz aylarda e-fatura ile çok önemli düzenlemeler içeren tebliğler yayımladık. Pek yakın bir gelecekte bazı mükelleflerimiz için e-fatura kullanma zorunluluğu başlayacak. Bakanlık olarak bu noktada kalmayacağımız kesin:Yakında yapacağımız yeni düzenlemelerle e-faturayı başka sektörlerin kullanması zorunluluğunu da getireceğiz. Önümüzdeki yıllarda kamuya kesilecek faturalar bütünüyle e-fatura olacak. Sadece işletmelerden işletmelere (B2B) segmentinde değil, aynı zamanda işletmelerden nihai tüketicilere (B2C) segmentinde de e-fatura veya e-faturaya benzer elektronik arşiv çözümleri ile e-fatura uygulamasını bütün ekonomiye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
e – Fatura mükellef hizmetlerinde de şüphesiz farklı açılımlar sağlayacak. Belki, yakın bir gelecekte, kira gelirlerinin beyan edilmesinde hayata geçirdiğimiz Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi gibi, e-fatura uygulaması ile bazı beyannamelerinin önceden hazırlanıp mükelleflerin onayına sunulması da pekâlâ mümkün hale gelecek. Belki Maliye Bakanlığı mükelleflerden aldığı bazı bildirimleri e-faturanın yaygınlaşması ile birlikte bundan sonra artık almayacak.”

Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2013 Yılı Eylül Ayında e-Fatura ile ilgili yaptığı açıklamasından alıntıdır.

SİZ NEREDEYSENİZ E-FATURALARINIZ ORADA…

Mükellefin dilediği yerden dilediği zaman e-Faturalarına ulaşarak tüm e-Fatura süreçlerini mali mühüre gerek duymaksızın kullanıcı adı ve şifresi ile online olarak yönetebileceği bir web uygulamadır.
 • Kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura Sistemi ile beraber yada bağımsız olarak, internet bağlantısı ve kullanıcı bilgisi ile zaman mekan bağımsız olarak kullanılır.
 • Bilgisayar/Tablet/Cep Telefonlarından birden fazla kullanıcının her zaman ve her yerden aynı anda kullanabilmesine olanak sağlar.
 • Muhasebe Sistemi/ERP/Fatura Sisteminden oluşturulabilen faturayı, online olarak bir web ara yüzden manuel olarak oluşturabilmeyi sağlar.
 • Gelen tüm e-Faturalar görüntülenebilir ve yanıt verilebilir.
 • Var olan herhangi bir e-Fatura’ya 10 sene boyunca erişilebilir. Geçerli bir e-Faturanın silinmesine imkan verilmez.
 • Farklı fatura serileri oluşturulabilir. Oluşturulan her seri kendi içinde birbirini takip eder. Bu sayede mevzuata uygun şekilde fatura tarihi sorunu yaşanması engellenir. Farklı şubelerde farklı seri numaralarının kullanılması tercih edilebilir.
 • İstenilen faturalar istenen başlıklar ile excel dosyasına aktarılabilir.
 • Akıllı Arama Seçeneği ile kolayca istenen e-Faturalara ulaşılabilir.
 • Seçilen/belirli bir tarih aralığında ki faturalar toplu halde indirilebilir veya toplu halde yazdırılabilir.
 • Faturanız geldiği anda istediğiniz mail adresine/cep telefonuna otomatik olarak gönderilmesi sağlanır.
 • BİLENSOFT sistemlerinde 1 master/ana kullanıcı bulunur. Bu kullanıcı sınırsız sayıda alt kullanıcı tanımlayabilir. Tanımlanan kullanıcılara da yetki kısıtlaması yapabilir.

Sorularınız için İletişim Numaramızı Hemen Arayın

0 850 305 66 10

Uzak Destek Sistemi

Müşterilerimize Alpemix ile uzak destek hizmeti vermekteyiz. Sizler de sorun yaşıyor ve destek hattımızı aramak istiyorsanız öncesinde zamandan kazanmak için bilgisayarınıza uzak destek programı ALPEMİX indirin

BİLENSOFT E-FATURA BAŞVURUSU

Hemen E-FATURA' ya geçmek için tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir